Metiniai veiklos planai, ataskaitos ir programos

Metiniai veiklos planai ir ataskaitos:

Kauno lopšelio-darželio Svirnelis 2024 metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2023 m. veiklos plano ataskaita

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2023 metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2022 m. veiklos plano ataskaita

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2022 metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2021 metų veiklos ataskaita

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2021 metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2020 metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio Svirnelis” 2019 metų veiklos planas

Kauno lopšelio darželio ,,Svirnelis” 2018 metų veiklos planas 

Strateginis planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2022-2024 metų strateginis planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” strateginis 2019-2021 metų planas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Vadovaujamės Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) parengtomis Ikimokyklinio ugdymo programos gairės, kuriose nubrėžtos esminės ikimokyklinio ugdymo programos kūrimo ir atnaujinimo kryptys. Ikimokyklinio ugdymo programos gairės patvirtintos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Jos skirtos ikimokyklinio ugdymo pedagogams, savarankiškai kuriantiems kokybišką, vaiko poreikius atliepiantį ugdymo turinį. Gairėse pateikiami esminiai susitarimai dėl vaikų iki 6 metų ugdymo(si) programos, jos kūrimo ir atnaujinimo krypčių, apimančių požiūrį į vaiką ir jo ugdymąsi vaikystėje, ikimokyklinio ugdymo(si) tikslą, vaikų pasiekimų sritis, visuminį, žaidimu ir patirtine veikla grindžiamą ugdymo(si) procesą, ugdymo(si) kontekstus, sritis ir vaikų ugdymosi pažangos stebėseną.

Kauno-l.-d.-Svirnelis-2022-m.-ikimokyklinio-ugdymo-programa

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Kompetencijų raidos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa apibrėžia priešmokyklinio ugdymo paskirtį, tikslą ir uždavinius, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymo(si) turinio gaires, pasiekimų lygių požymius ir vaikų pasiekimų vertinimą.

Bendrųjų programų mokymo(si) turiniu ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos tarpusavyje susijusios, jos ugdomos integraliai. Jų ugdymo rezultatai nurodyti dalykų pasiekimų raidos aprašymuose.

Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas.Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ar priešmokyklinio amžiaus vaikai yra vertinami?

Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.

Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.

Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus. Rekomendacija parengiama pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą. Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo ir patvirtinta mokyklos vadovo.

Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5 metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.