Projektas „Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, suremontuojant darželio patalpas, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyjant modernią ugdymo įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai: suremontuotos darželio patalpos, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyta moderni ugdymo įranga ir baldai, atnaujintos ugdymo vietos ir padidintas ugdytinių skaičius.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2018 – 2020 metais.

Projekto biudžetas 297 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu numatomas Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Modernizavus Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” infrastruktūrą, bus atnaujintos esamos erdvės bei sukurtos naujos ugdymo vietos, o teikiamos paslaugos taps kokybiškesnės, efektyvesnės bei atitinkančios šiuolaikinius ugdymo poreikius.

Rekonstruotas vienas korpusas. Nuo 2020-09-01 įstaigoje veikia 11 grupių vaikams.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022m. balandžio 26d. Nr.T-210 sprendimu „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“, 2022 m. rugpjūčio 31 dieną  Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ buvo reorganizuotas, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ ir nuo 2022-09-01 įstaigoje veikia 15 grupių vaikams.

Įstaigos pavadinimas: Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022m. balandžio 26d. Nr.T-210 sprendimu „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ ,  informuojame:

2022m. rugpjūčio 31 dieną  Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ buvo reorganizuotas, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“;

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos  lopšelis-darželis vadinasi: Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“.

Adresas:Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“  adresas : S.Lozoraičio g. 24, LT-50136, Kaunas;  veikla taip pat vykdoma S.Raštikio g. 21, LT-50135 Kaunas.

Tel. (8 37) 31 17 35, 31 39 37

El. paštas: svirnelisld@gmail.com

Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos grupė: neformaliojo švietimo mokykla.

Mokymo kalba: lietuvių.

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė.

Veiklos sritis: švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Duomenys kaupiami ir saugomi:  Juridinių asmenų registre, kodas 191638647.

Įstaigai vadovauja direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė.

Įstaiga įkurta 1968 m. Jai suteiktas 74-ojo lopšelio-darželio pavadinimas. Tuo metu lopšelyje-darželyje veikė 10 grupių. Nuo 1988 m. įstaiga buvo skirta kvėpavimo ligomis sergantiems vaikams, įrengti medikų kabinetai, veikė 9 grupės.

1990 m. įstaiga neteko kvėpavimo ligomis sergančių vaikų ugdymo įstaigos statuso. 1996 m. 74-ojo lopšelio-darželio pavadinimas pakeistas į Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ pavadinimą.