SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

Socialinė pedagogė Virginija Aukštakienė padeda vaikams geriau adaptuotis įstaigoje. Dirba kartu su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ir teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų. Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas: įvertinimo, konsultacinę, vadybinę, korekcinę, šviečiamąją, koordinacinę, prevencinę, teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus), socialinio ugdymo.

LOGOPEDO VEIKLA

Logopedai teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų:

 • visapusiškai tiria vaikų kalbą (tartį, foneminę klausą, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimų grupę ir pobūdį;
 • veda logopedines pratybas, parenka metodus bei ugdomąją medžiagą, atitinkančią vaikų amžių bei sutrikimų pobūdį, fiksuoja ugdytinių pasiekimus;
 • kviečia tėvus (globėjus) įsijungti į korekcinį procesą – supažindina su vaikų pasiekimais, teikia metodines konsultacijas, rengia užduotis į namus;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje; konsultuoja auklėtojas, bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

MENINIO UGDYMO (LAISVO MUZIKALAUS JUDESIO) MOKYTOJAS

 • Planuoja ir organizuoja kūno kultūros ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, sveikatos būklę, specialiuosius poreikius, ugdymo programų reikalavimus, mokyklos bei grupių planus;
 • Kuria saugią, sveikatą stiprinančią ugdomąją aplinką, parenka priemones, reikalingas ugdymo(si) tikslams pasiekti;
 • Dalyvauja vaikų ugdymo(si) procese, glaudžiai bendradarbiaujant su ikimokyklinio ugdymo auklėtojais, priešmokyklinio ugdymo, kitais pedagogais, organizuoja renginius ir dalyvauja juose už lopšelio-darželio ribų;
 • Dalyvauja vertinant, fiksuojant vaikų pasiekimus ir pažangą, rezultatus panaudoja ugdymo proceso planavimui;
 • Prireikus dalyvauja rengiant ugdymo programas vaikams ir turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Pagal kompetenciją informuoja, konsultuoja tėvus (globėjus), kolegas vaikų sveikatos stiprinimo klausimais;
 • Bendradarbiauja su šeima, derinant šeimos ir mokyklos interesus;
 • Nuolat tobulina savo kvalifikaciją, domisi valstybės ir regiono švietimo naujovėmis.

MUZIKOS PEDAGOGAS

 • Muzikos pedagogas savo darbą organizuoja glaudžiai bendradarbiaudamas su grupės auklėtojomis pagal pasirinktą ugdytinių ugdymo programą.
 • Paruošia ugdytinius dalyvauti festivaliuose, koncertuose, konkursuose.
 • Kuria tokią emocinę atmosferą, kur kiekvienas vaikas jaučiasi gabus muzikai.
 • Individualiai dirba su vaikais, ruošdamas juos konkursams.
 • Kaupia ir gamina vaizdines priemones, skatinančias aktyvią muzikinę veiklą.
 • Parenka įvairių epochų, žanrų, atlikimo rūšių muzikos repertuarą, tinkantį visų amžiaus grupių vaikų muzikinei veiklai.
 • Numato įvairios muzikinės veiklos formas ir rūšis.
 • Muzikinę vaikų veiklą skatinama įvairiomis formomis: muzikos valandėlėmis, savarankišku muzikavimu, švenčių, popiečių rengimu, muzikos pritaikymu įvairioje kitoje veikloje.
 • Muzikos pedagogas saugo ir tvarko inventorių, esantį salėje, sukuria jaukų interjerą joje.
 • Konsultuoja tėvus, pedagogus vaikų muzikinio auklėjimo klausimais.
 • Aktyviai dalyvauja mokytojų tarybos veikloje.

PSICHOLOGAS

 • Bendradarbiauja su grupės auklėtojomis, logopedais ir kitais su ugdytiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijoje;
 • Teikia individualias konsultacijas psichologinių sunkumų patiriantiems vaikams.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • Rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius ugdytinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Šviečia įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų ugdytinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su lopšelio-darželio bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka ugdytinių veiklos ir elgesio stebėseną.

MENINIO UGDYMO (DAILĖS) MOKYTOJAS

 • Planuoja grupės meninę (dailės) ugdomąją veiklą;
 • Prižiūri visos įstaigos meninę ugdomąją aplinką;
 • Ugdo ir/ar dalyvauja vaikų meninio ugdymo(-si) procese;
 • Garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;
 • Užtikrina kokybišką vaiko meninį ugdymą;
 • Integruoja meninį ugdymą į bendrąjį ugdymo procesą;
 • Parenka vaiko amžių ir galimybes atitinkančias meninio ugdymo priemones;
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko meninius gebėjimus dailės srityje, įvairiais
  būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, inicijuoja individualių programų, projektų rengimą;
 • Teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi
  poreikių, pritaikant dailės užsiėmimus, metodus ir priemones atitinkamiems poreikiams;
 • Bendradarbiauja su lopšelyje – darželyje dirbančiais specialistais, vadovais, ugdytinių šeimomisvaikų ugdymo klausimais;
 • Sistemingai informuoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojus apie vaikų meninius
  gabumus;
 • Rūpinasi lopšelyje – darželyje rengiamų šventinių renginių organizavimu, jų
  apipavidalinimu;
 • Rengia ir veda meninės (keramikos, dailės, darbelių) kompetencijos veiklos užsiėmimus.

MENINIO UGDYMO (ŠOKIO) MOKYTOJAS

 • Vesti šokio užsiėmimus grupės ugdytiniams, dirbti su šokiui gabiais vaikais;
 • Organizuoti ir vykdyti vaikų meninį (šiuo atveju choreografinį) ugdomąjį procesą;
 • Plėtoti vaikų choreografinį ugdymo turinį, parenkant tinkamas priemones ir būdus šiai
  veiklai vystyti;
 • Prireikus dalyvauti rengiant įvairių švenčių scenarijus, programas, pasirodymus lopšelyje-darželyje ir mieste;
 • Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, išvykose ir kitose šventinėse
  veiklose;
 • Rengti ir įgyvendinti kūrybinius, meninius projektus (kur reikia choreografijos);
 • Ugdyti vaikų vertybines nuostatas, meninius gebėjimus, padėti jiems tenkinti saviraiškos ir
  saviugdos poreikius;
 • Teikti informaciją apie vaikų pasiekimus ir gebėjimus susijusius su šokiais, bendradarbiauti
  su lopšelio-darželio pedagogais, vadovais, ugdytinių šeimomis;
 • Kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si)
  aplinką;
 • Suteikti ugdytiniui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu smurto, prievartos, seksualinio
  ir kitokio pobūdžio išnaudojimo apraiškas, pranešti apie tai įstaigos vadovui;
 • Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą.