LOPŠELIO – DARŽELIO VEIKLOS SRITIS – ŠVIETIMAS

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.
Kita švietimo veiklos rūšis – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
Kitos veiklos rūšys:

 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.

Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaikų poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam mokymui(-si) mokykloje.

Lopšelio-darželio uždaviniai:

 • saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
 • puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
 • skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
 • padėti vaikams suvokti ir perimti žmogiškąsias vertybes;
 • saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;
 • šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;
 • užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
 • sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;
 • siekti vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio partnerystės gerinant vaiko ugdymo(si) šeimoje kokybę.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

VAIKŲ SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS, TENKINANT SOCIALINIUS POREIKIUS.

 • Sieti ugdymo turinį su gyvenimo praktika.
 • Plėtoti pagalbą specialių poreikių ir socialinės rizikos grupės vaikų ugdymui.
 • Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinant aktyvumo ir judėjimo poreikius, užtikrinant socialinį ir psichinį vaiko saugumą.. Ugdyti ekologiškos ir sveikos gyvensenos pradmenis.
 • Ugdyti socialinius ir bendravimo įgūdžius, puoselėti demokratišką gyvenseną ir dorines vertybes. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, pažintinį aktyvumą , pažįstant save ir supančią aplinką.
 • Siekti, kad vaikas ugdytųsi tautinio identiteto jausmą, perimtų tautos dvasinės kultūros pagrindus, nusiteiktų būti kultūros puoselėtoju, atsakingu piliečiu.
 • Skatinti vaiko saviraišką įvairiomis meno priemonėmis, formomis. Ugdyti jo kūrybines galias ir gebėjimus, jautrumą menui, estetikai, aplinkai.
 • Ugdyti vaiko kalbą, tenkinti jo poreikį žaisti  plėtojant jo socialinę, emocinę, kultūrinę patirtį, ugdant jo kūrybiškumą.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRNELIS” ĮTRAUKIOJO UGDYMO MODELIS

Kauno l.-d. ,,Svirnelis” įtraukiojo ugdymo modelis