PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                               Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“
                                                                                                                                                                                               direktoriaus 2021 m. vasario 15 d.
                                                                                                                                                                                               įsakymu Nr. V-11

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SVIRNELIS“ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA