Specialistų konsultacijų laikas tėvams (globėjams):

Specialistai Konsultacijų laikas
Logopedė Daiva Krutkienė I -17.30-18.30

V -8.00-8.30

Logopedė Valentina Bajarskienė I -8.30-9.00
Socialinė pedagogė Virginija Aukštakienė I -8.00-9.00

III -17.00-18.00

Psichologė Agnė Seredienė(vaiko auginimo atostogose)

Psichologė Vilija Lazauskaitė

 

II – 15.30-16.30

IV – 17.00-18.00

                                              Psichologės paslaugos įstaigoje

Psichologinė pagalba vaikams teikiama kreipiantis:

 • Vaiko tėvams/globėjams;
 • Pedagogams, globėjų raštišką sutikimą;
 • Kai vaikas yra siunčiamas įstaigos Vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus raštišką tėvų/globėjų sutikimą dėl vaiko specialiųjų poreikių įvertinimo.

Psichologė gali padėti esant vaikų:

 • Emocinėms problemoms: adaptacijos sunkumai, nepasitikėjimas savimi, nerimas, baimė, jautrumas, emocijų valdymo sunkumai ir kt.
 • Elgesio problemoms: elgesio valdymo sunkumai, bendravimo sunkumai ir kt.
 • Iššūkiams šeimoje: tėvų skyrybos, krizės, netektys ir kt.
 • Sunkumai, susiję su vaiko raida.

Psichologės veiklos sritys

 • Įvertina ugdytinių galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės, ugdymosi problemas;
 • Bendradarbiauja su auklėtojomis, priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis, logopede, socialine darbuotoja ir kitais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus/globėjus;
 • Rengia rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų;
 • Šviečia įstaigos bendruomenę vaiko pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Atlieka ugdytinių veiklos ir elgesio įstaigoje stebėseną;
 • Tobulina profesinę kvalifikaciją;

STEP pozityvios tėvystės įgūdžių tobulinimo grupės ugdytinių tėvams, auginantiems 0-5 m. amžiaus vaikus, vyksta nuo 2021 m. spalio mėn., jungiantis prie kitų grupių.