RENGINIAI 2022 M.

Organizuoti renginiai, parodos, akcijos, projektai, veiklos įstaigoje:

 • Renginys ,,Mus aplankė trys Karaliai – 2022“;
 • Projektinė veikla ,,Dantukų priežiūros profilaktika“. LSMU odontologijos fakulteto studentai;
 • Veikla ,,Užgavėnių papročiai ir tradicijos“;
 • Projektas ,,Čiulba ulba paukščiai“;
 • Šventinis rytmetys-edukacinė STEAM veikla ,,Vaikų velykėlės – riedėkit margučiai“;
 • Respublikinė akcija “Judrūs vaikai – gamtos draugai”;
 • Šokio diena ,,Pasveikinkit vieni kitus“;
 • Kaziuko mugė 2022. Naudojami STEAM, STREAM elementai.
 • Veikla ,,Kovo 11-oji istorijos kelyje“. Parengta bookcreator knyga apie Lietuvos istoriją;
 • Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti;
 • Atvira veikla ,,Žemė – mūsų namai“. Naudojami STEAM, STREAM elementai;
 • Renginys ,,Žemė myli mus kiekvieną“. Parengta metodinė medžiaga (pateiktys) ,,Išsaugokime Žemę“;
 • Organizuotos šventinės popietės grupių bendruomenėms;
 • Sporto šventė ,,Vaikų vasara“;
 • Edukacinis projektas ,,Magiški kiaušiniai”;
 • Organizuotas konsultacijų ciklas mokytojoms ,,Smulkiosios motorikos ugdymo įtaka vaiko kalbos raidai“;
 • Projektas “Žiogelių pasakos” (grupės pasakų knygos kūrimas kartu su tėveliais);
 • Sporto šventė ,,Sportuojanti šeima – sveika šeima”;
 • Rugsėjo 1 – osios šventė. Spektaklis ,,Žvaigždės pelėdoms“;
 • Sveikatingumo renginys ,,Sportuojantys vaikai“;
 • STEAM kūrybinių darbų paroda ,,Rudens gėrybių tankumyne“;
 • Renginys ,,Rudenėlio fiesta“;
 • Rudeninė bendruomenės popietė ,,Tai gardu, kaip du medu“;
 • Šventinė veikla „Ožio diena“;
 • Gerumo akcija „Pyragas senoliams“. VŠĮ “Šilavoto globos namai”;
 • Edukacinė veikla „Afrikinės sraigės“;
 • Įstaigos eglutės įžiebimo šventė ,,Senių besmegenių dovanos“;
 • Adventinė popietė su etnokultūrininke „Prie advento žvakelės“;
 • Savaitės projektas ir paroda „Mano augintinis“;
 • Respublikinė akcija „Sportuojantis koridorius“;
 • Edukacinė STEAM veikla ,,Kukurūzo gyvenimas“;
 • Grupių bendruomenių kūrybinių darbų paroda ,,Mano žodeliai Lietuvai‘‘, skirta lietuvių kalbos dienoms paminėti, naudojant STEAM, STREAM elementus;
 • Akcija ,,Sodinu daigelį, auginu žiedelį“(nuotoliniu būdu);
 • Kalėdinių renginiai grupėse;
 • Šventė ,,Pavasario žiedai“;
 • Šventė ,,Lik sveikas, darželi“.
 • Edukacinė veikla ir Kalėdinė fotosesija ,,Kaip gimsta drabužėliai“ ir kt.

Organizuoti renginiai, parodos, akcijos mieste, užsienyje:

 • Organizuotas respublikinis etninės kultūros projektas „Tautosakos medis“;
 • Kūrybinių darbų parodėlė „Pasaulį šitokį matau, jį visą dovanoju Tau…“. Kauno apskrities viešoji biblioteka.Vaikų literatūros skyrius;
 • Projektinė veikla „Menu mįslę keturgyslę“;
 • Kūrybinis bendradarbiavimo projektas ,,Tiesiu draugystei rankeles‘‘;
 • Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų folkloro grupių festivalis „Čip čipo, rip ripo – 2022“;
 • Knygų skirtukų paroda ir dovana LAB Kauno filialui;
 • Velykinių margučių STEAM kūrybinių darbų paroda „Velykų medis – 2022“;
 • eTwinning projektas „We look at the same sky from different windows“;
 • Edukacinė veikla ,,Gerą žodį draugui tarsiu“. Kauno kurčiujų ir neprigirdinčiujų centro ugdytiniai bei mokytojos.
 • Bendradarbiavimo projektas ,,Vaikų kalbos ir emocinio intelekto ugdymas netipinėse aplinkose“ ir kt.

 Dalyvauta  miesto ir respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, akcijose, parodose, projektuose, mokymuose:

 • eTwinning projektas „Lietuvai – 104 maži žingsneliai“;
 • eTwinning projektas „Žiema spalvų paletėje“;
 • STEAM veikla ,,Smuiko raktelis” ;
 • Projektas ,,Čia aš gimiau, čia aš užaugau”;
 • Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir vaikų sporto centro ,,Strakaliukas“ veikla ,,Esu sportiškas ir aktyvus“;
 • Respublikinis virtualus ikimokyklinio ugdymo įstaigų eksperimentų ir bandymų projektas „Trispalviai eksperimentai“;
 • Klaipėdos l.-d. ,,Žuvėdra‘‘ ir l.-d. ,,Svirnelis‘‘ Respublikinio priešmokyklinio amžiaus ugdytinių virtualus projektas-viktorina ,,ČIA AŠ GIMIAU,ČIA AŠ UŽAUGAU‘‘;
 • Išvyka dalyvauti edukacinėje programoje  ‚,Stebuklingas meno pasaulis“  (judesio plastika). Edukaciją veda VDU lek. metodinkė Daiva Zabotkienė;
 • Dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte ,,Darni aplinka-įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“;
 • Lietuvos mažųjų žaidynių pamokėlės;
 • Projektas ,,Penkios kneipo dienos“;
 • Respublikinis folkloro festivalis „Šėltinis – 2022“;
 • Edukacinis projektas ,,Magiški kiaušiniai”;
 • Respublikinė akcija “Judrūs vaikai – gamtos draugai”;
 • Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti;
 • Susitikimas Zoom aplinkoje ,,Bitučių‘‘ gr. ir Žaliakalnio l.-d. PU gr. vaikai ir pedagogai: grupės mėgstamiausios pasakos pristatymas; knygų piramidė (taikant STEAM metodą);
 • Pedagogų dalyvavimas besimokančių darželių tinklo nuotolinėje programoje. Tikslas – ikimokyklinio ugdymo įstaigas jungti į bendrą tinklą, kuris padės stiprinti bendruomenę įstaigos viduje, įgalins dalintis gerąja patirtimi su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis Lietuvoje bei užsienyje;
 • Mokymai ,,Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje“;
 • Kauno ikimokyklinio ugdymo ir ankstyvojo amžiaus vaikų respublikinis projektas ,,Seku seku pasaką“;
 • Šiaulių l.-d. ,,Salduvė‘‘ Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninių-kūrybinių darbų projektas ,,Mes nupiešim smuiko raktą‘‘, pasitelkiant įvairias STEAM veiklas, interpretuojant smuiko raktą;
 • Pilietinė akcija „Mano gimtinės spalvos“ , skirta paminėti vasario 16-ąją;
 • Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ ,,Draugystės žiedai“;
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir tėvelių STEAM projektas „Mano svajonių namas“;
 • Respublikinė akcija ,,Rieda ratai rateliukai“, skirta paminėti Europos judriąją savaitę ir ,,Dieną be automobilio”;
 • Tarptautinė tolerancijos diena, pilietinė iniciatyva ,,Tolerancijos namas“;
 • Respublikinė akcija ,,Mažoji mylia“, skirta kūno kultūros ir sporto dienai paminėti;
 • Respublikinė akcija ,,Sportuojantis koridorius“;
 • Kūrybinės dirbtuvės “Linksmųjų moliūgėlių traukinukas”. Tinklaveika su Kauno l.-d. ,,Linelis”. (Etwining projektas “Darni aplinka – vaikų įtraukiojo ugdymo (si) įgalinimas);
 • RIUKKPA inicijuota respublikinė akcija ,,Rieda ratai rateliukai”;
 • Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“ ir kt.;

Organizuota  pažintinių – mokomųjų, edukacinių išvykų:

 • Pažintinė išvyka į Kalniečių parką. Edukacinė veikla ,,Palesinkim paukščius“;
 • Išvyka į Kalniečių biblioteką. Edukacinė veikla ,,Knygų draugijoje“;
 • Išvyka į Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Kalniečių padalinį.
 • Edukacinė išvyka. Edukacinė programa „Eismuolis“. A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
 • Išvyka į KTKC. Edukacinė veikla „Baltų ženklai“.
 • Išvyka į J. Grušo memorialinį muziejų. Edukacinė programa ,,Linksmoji pamoka rašytojo namuose“;
 • Išvyka į 15-tą Kalniečių bibliotekos padalinį, edukacinis užsiėmimas „Šiaurės šalių savaitė“
 • Išvyka į LAB Kauno filialą. Edukacinė veikla ,,Biblioteka-tikrai stebuklinga vieta‘‘
 • Išvykos į Vytauto Didžiojo Karo muziejų. Edukacinė veikla ,,Jaunasis karvedys“;
 • Išvyka į Kauno Tautinės kultūros centrą. Edukacinė veikla ,,Kai senieji daiktai prabyla“;
 • Edukacinė veikla ,,Virtuali kelionė po kepyklą: duonos kelias su Biržų duona“;
 • Išvyka į Kauno kurčiujų ir neprigirdinčiujų centro biblioteką;
 • Išvyka į Kauno valstybinį lėlių teatrą. Spektaklis „Kalėdinės angelų pasakos“;
 • Išvyka į Velnių muziejų. Edukacinė veikla ,,Norim blynų ir kavos“;
 • Pažintinė išvyka į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų. Edukacinė veikla ,,Pėdsekys gamtoje“;
 • Išvyka į leidybos namus ,,TERRA Publica“. Edukacinė veikla ,,Kaip atsiranda knygos“;
 • Išvyka į Kauno l.-d. ,,Rokutis“ dalyvauti Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų festivalyje ,,Dėkoju mamai ir Marijai“.
 • Išvyka į Kauno švietimo inovacijų centrą dalyvauti piešinių parodos ,,Mažoji undinėlė“ apdovanojimų šventėje.

Prevencinių programų vykdymas:

 • Socialinio emocinio ugdymo programa ,,Dramblys“;
 • LMNŠC Respublikinis projektas “Sveikata visus metus 2022”;
 • ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programa;
 • ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ programa;
 • Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“.

 RENGINIAI  2021 M.

Organizuoti projektai įstaigoje:

 • Projektas ,,Piešiu su šeima”;
 • Projektas ,,Mano knygelės”;
 • Projektas ,,Tautosakos medis”
 • Projektas ,,Apjuoskim Lietuvą”;
 • STEAM projektas ,,Spalvų simfonija”;
 • Projektas ,,Mes iš pasakų”;
 • Projektas ,,Gėlės mamai”;
 • Projektas ,,Skaičiuoju ir sportuoju”;
 • Projektas ,,Mano žalioji palangė”;
 • Projektas ,,Sveiki vaikai – sveika ateitis”;
 • Projektas ,,Rudens spalvų gama”;
 • STEAM projektas ,,Lietuvos tiltai”.

Organizuotos  atviros veiklos:

 • Atvira veikla ,,Menu mįslę keturgyslę”;
 • STEAM atvira veikla ,,Eksperimentai su sniegu”
 • STEAM atvira veikla ,,Sniego skulptūros”;
 • Atvira veikla ,,Laiškas draugui”;
 • Atvira veikla ,,Papuoškime žemę darbais”(tinklaveika);
 • Atvira veikla ,,Švarios rankos-švarus AŠ”;
 • Atvira veikla ,,Papuoškime Velykų medį sukurtais margučiais”(tinklaveika);
 • STEAM veikla ,,Draugystės juosta Lietuvai”;
 • Atvira veikla ,,Žiedų karalystė”;
 • STEAM veikla ,,Kam reikalingos bitės?”;
 • Veikla ,,Mamos pasaka”(virtuali aplinka);
 • Veikla ,,Myliu Lietuvą”(virtuali aplinka);
 • STEAM veikla ,,Iš vabaliukų gyvenimo”;
 • Fizinio aktyvumo veikla „Daug judu -sveikas esu“;
 • STEAM kūrybinė veikla ,,Kabantys pelėdžiukai”.

Organizuoti renginiai, parodos, akcijos įstaigoje:

 • Akcija ,,Lesyklėlę padariau-paukštelius lesinau“;
 • Meninė – kūrybinė paroda ,,Cukrinės Kalėdos“;
 • Rugsėjo 1 – osios šventė ,,Smagu draugų būryje“;
 • Šventė ,,Rudens lygiadienis – 2021“;
 • Socialinė akcija ,,Paukšteliai – mūsų draugai“;
 • Rytmetys ,,Trys karaliai per pasaulį eina“;
 • Šventė ,,Lik sveikas, darželi“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Žodelis ,,Ačiū“;
 • Renginys ,,Kaziuko mugė – 2021“;
 • Akcija ,,Laisvės skrydis jūsų namų languose“;
 • Renginys ,,Užgavėnių dūzgės karantine“;
 • Paroda ,,Užgavėnių kaukės“;
 • Edukacinė savaitė ,,Laiškas draugui“;
 • Meninė-kūrybinė paroda ,,Miestas, kuriame gyvenu“;
 • Sveikatingumo renginys ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš nebijau“;
 • Sveikatingumo savaitė ,,Judu – sveikai gyvenu“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Rudens skėčių paradas“
 • Akcija ,,Mano vaikystės pasaka“;
 • Akcija ,,Laivelis Tėveliui“;
 • Akcija ,,Mūsų vaikystės vasara“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Gražiausi pavasario žiedai“;
 • Akcija ,,Augu su knyga“;
 • Virtuali piešinių paroda ,,Mano šeima“;
 • Renginys ,,Myliu mamą ir tėvelį.

Dalyvauta  miesto ir respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, akcijose, parodose, projektuose:

 • Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2019“;
 • Respublikinis renginys ,,Rieda ratai rateliukai”;
 • Ugdymo pasakomis iniciatyva ,,Pasakų iššūkis-2021”;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Papuoškime velykų medį sukurtais margučiais’’;
 • Respublikinis projektas ,,Skaičiuoju ir sportuoju”;
 • Respublikinis projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės”;
 • Kūrybinių darbų konkursas ,,Troliai Mumiai“;
 • eTwinning projektas ,,Sharing nursery rhymes/traditional sings for preschool“;
 • Respublikinis trikrepšio festivalis – 2021;
 • Respublikinė ikimokyklinukų žiemos šeimų olimpiada – 2021;
 • Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“;
 • Tarptautinis emocinės raiškos ir jausmų projektas ,,Šypsena – kelias į draugystę“;
 • Respublikinė akcija ,,Mažoji mylia“, skirta kūno kultūros ir sporto dienai paminėti.

Organizuoti  miesto ir respublikiniai renginiai, akcijos, parodos, projektai, metodinės valandos:

 • Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2021“;
 • Kūrybinių darbų paroda iš molio ,,Mažos rankelės – dideli darbeliai“;
 • Projektas ,,Apjuoskim Lietuvą“;
 • Meninė kūrybinė paroda ,,Miestas, kuriame gyvenu“;
 • STEAM kūrybinių darbų paroda ,,Velykų medis’’;
 • Metodinė valanda-gerosios patirties sklaida. Projektas ,,Tautosakos medis“. Skaitytas pranešimas ,,Tautosakos svarba vaikų kalbos ugdymui“ KŠIC.

Organizuota  pažintinių – mokomųjų, edukacinių išvykų:

 • Edukacinės veiklos Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje;
 • Edukacinė išvyka ,,Myliu kaimą“;
 • Pažintinė išvyka į Kalniečių parką;
 • Išvyka į Tautinės kultūros centrą.
 • Išvyka į Kalniečių biblioteką;
 • Ekskursija į LAB Kauno filialą ,,Mus kalbina taktilinės knygelės‘‘, skirta Pasaulinei baltosios lazdelės dienai paminėti;
 • Pažintinė – edukacinė veikla ,,Svečiuose pas muzikos instrumentus”.

Prevencinės – sveikatinimo programos:

 • ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo“, ,,Alkocholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ bei ,,Zipio draugai“ programų vykdymas;
 • Socialinio – emocinio ugdymo programos ,,Dramblys“  veiklų vykdymas grupėse;
 • Sąmoningumo didinimo mėnesis BE PATYČŲ. Kūrybinė užduotis ,,Draugystės paveikslas“;
 • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programa ,,STEP 0-5“.

 

 

2020 m.

Organizuoti projektai įstaigoje:

 • Projektas ,,Kalėdų senelio paštas”;
 • Projektas ,,Piešiu su šeima”;
 • Projektas ,,Mano augintinis”;
 • Projektas ,,Paukščiai”;
 • Projektas ,,Ugnis tarp mūsų”;
 • Projektas ,,Mažųjų eksperimentai su vandeniu”;
 • Projektas ,,Tautosakos medis”.

Organizuotos  atviros veiklos:

 • Atvira veikla ,,Sveiko maisto piramidė”;
  • Atvira veikla ,,Mes dizaineriai”;
  • Atvira veikla ,,Adventiniai pokalbiai”(nuotoliniu būdu).

Organizuoti renginiai, parodos, akcijos įstaigoje:

 • Rugsėjo 1 – osios šventė ,,Aš draugų būryje“;
 • Akcija ,,Sodinu daigelį, auginu žiedelį“(nuotoliniu būdu);
 • Žaidimų rytmetys ,,Pabūkime paukšteliais“(nuotoliniu būdu);
 • Šventė ,,Pabūkime kartu“;
 • Edukacinė savaitė ,,Mokausi gyventi saugiai“;
 • Edukacinė veikla ,,Pabūkime paukščių būryje“;
 • Šventė ,,Pavasario žiedai“;
 • Šventė ,,Lik sveikas, darželi“;
 • Sveikatinimo renginys,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi”;
 • Renginys ,,Saugokime Žemę“ (nuotoliniu būdu);
 • Šventė ,,Sudie, darželi!“;
 • Renginys ,,Judu, kuriu – sveikai gyvenu!”;
 • Iniciatyva ,,Pasakų iššūkis!“;
 • Renginys ,,Dovana Lietuvai 2020“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Dovana Lietuvai 2020“;
 • Renginys ,,Žiema žiema, bėk iš kiemo“;
 • Redenėlio šventė ,,Kaip kiškis mokė ežį kaupti atsargas žiemai“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Rudenio užuolaidos“;
 • Meninė –  kūrybinė paroda ,,Cukrinės kalėdos“;
 • Rytmetys ,,Laukiame Kalėdų senelio“;
 • Adventinis rytmetys ,, Kalėdų belaukiant“;
 • Rytmetys ,,Nykštukų pasaka“;
 • Sveikatinimo renginys,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi”;
 • Renginys ,,Saugokime Žemę“ (nuotoliniu būdu);
 • Renginys ,,Sportuok, šok, svajok!”;
 • Renginys ,,Ąžuolo mankšta“

Organizuoti renginiai, parodos, akcijos mieste:

 • Organizuotas respublikinis etninės kultūros projektas „Tautosakos medis“;
 • Organizuota kūrybinių darbų paroda ,,Gražus spalvotas vaikučių pasaulis“;
 • Organizuota kūrybinių darbų paroda ,,Vaikystės taku”;
 • Organizuota kūrybinių darbų paroda – akcija ,,Dalinkimės gerumu ir šviesa kartu” Šv. Klaros namuose;
 • Organizuota kūrybinių darbų-pešinių paroda „Augu ir mokausi gyventi saugiai“.

Dalyvauta  miesto ir respublikiniuose renginiuose, akcijose, parodose, projektuose:

 • Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ 2020“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Draugystės gėlės“(nuotoliniu būdu);
 • Lietuvos mažųjų žaidynės I etapas;
 • Lietuvos mažųjų žaidynės II etapas;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Mokausi gyventi saugiai”;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi’’;
 • RIUKKPA inicijuota respublikinė akcija ,,Rieda ratai rateliukai”;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Vaikystės taku”;
 • Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“;
 • Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Velykinis atvirukas’’;
 • Dalyvavimas SUP mokinių kūrybinių darbų parodoje ,,Iliustruoju eilėraštį”;
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių projektas ,,Metodinių priemonių idėjų mugė”;
 • Respublikinis projektas – paroda ,,Piršteliai atranda formas ir spalvas”;
 • Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Knygos savaitė“;
 • Virtuali respublikinė fotografijų paroda „STEAM gyvena darželyje“;
 • Tarptautinė iniciatyva „Pasakų iššūkis 2020“;
 • Respublikinė muzikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinė veikla „Labas man ir tau“;
 • Visuomenės sveikatos biuro programa „Kauno vaikai šypsosi“;
 • Respublikinė kūrybinių darbų paroda virtualioje erdvėje projekte
  „Mamytė mylimiausia“;
 • Respublikinis projektas – paroda “Pirštinėlių daug turiu- medelius apkabinu”;
 • Respublikinis piešinių konkursas  “Mano olimpinės svajonės”;
 • Respublikinė virtuali fotografijų paroda “Gražiausias žodis – Mama”, skirta Motinos dienai paminėti;
 • Kauno miesto vaikų kalėdinių giesmių festivalis ,,Išganytojas gimė Betliejuje’’;
 • Tarptautinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir šeimų projektas ,,Mano gardžiausias pyragas’’;
 • Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinė edukacinė veikla ,,Labas man ir tau’’.

Organizuota  pažintinių – mokomųjų, edukacinių išvykų:

 • Edukacinė veikla Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje;
 • Pažintinė išvyka į Kalniečių parką. Edukacinė veikla ,,Palesinkim paukščius“;
 • Išvyka į Kalniečių biblioteką. Edukacinė veikla ,,Knygų draugijoje“;
 • Išvyka į J. Grušo memorialinį muziejų. Edukacinė programa ,,Linksmoji pamoka rašytojo namuose“;
 • Išvykos į Vytauto Didžiojo Karo muziejų. Edukacinė veikla ,,Jaunasis karvedys“;
 • Išvyka į Kauno Tautinės kultūros centrą. Edukacinė veikla ,,Kai senieji daiktai prabyla“;
 • Išvyka į Velnių muziejų. Edukacinė veikla ,,Užgavėnių kaukės“;
 • Edukacinė veikla ,,Kepa kepa duoną stebuklingą“ Kauno raj. Pyplių kaime;
 • Pažintinė išvyka į mobiliųjų telefonų taisymo centrą;
 • Išvyka į etninės veiklos studiją. Edukacinė veikla ,,Metų ratas. Užgavėnės“;
 • Pažintinė išvyka į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų;
 • Išvyka į prekybos centrą Maxima. Edukacinė veikla ,,Prekybos centras‘;
 • Pažintinė išvyka į Kauno Pal. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčią;
 • Išvyka į leidybos namus ,,Terra Publikum“. Edukacinė veikla ,,Kur gimsta knyga“;
 • Išvyka į Kauno lėlių teatrą. Spektaklis ,,Angelų pasakos“.

Prevencinių programų vykdymas:

 • ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programa;
 • ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ programa;
 • Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“.

2019 M.

Organizuoti projektai įstaigoje:

• Projektas ,,Miklūs piršteliai – smagiems darbeliams”;
• Projektas ,,Rūpesčiu ir meile užauginti”;
• Projektas ,,Skaitau su mama ir tėveliu”
• Projektas ,,Mūsų tėvelių darbai”.
Organizuotos atviros veiklos:

• Atvira veikla ,,Gyvūnai”;
• Atvira veikla ,,Kviečiu draugus į žydinčią pienių pievą”;
• Atvira veikla ,,Margiausias margutis”;
• Atvira veikla ,,Vaikų velykėlės”;
• Atvira veikla ,,Pinu draugystės apyrankę”.

Organizuoti renginiai, parodos, akcijos įstaigoje:

• Rudenėlio šventė ,,Rudenio taku“;
• Kūrybinių darbų paroda ,,Rudeniniai paveikslai“;
• Rugsėjo 1 – osios šventė ,,Aš ir mano draugai“;
• Vaikų folkloro festivalis ,,Čipčipo, rip ripo-2019“;
• Šventė ,,Pabūkime kartu“;
• Šventė ,,Pavasario žiedai“;
• Šventė ,,Lik sveikas, darželi“;
• Renginys ,,Vaikų velykėlės“;
• Renginys ,,Kaziuko mugė – 2019“;
• Renginys ,,Dovana Lietuvai 2019“;
• Renginys ,,Užgavėnių dūzgės – 2019“;
• Renginys ,,Trys karaliai“;
• Renginys ,,Advento laukimas“;
• Organizuoti keturi kalėdiniai renginiai;
• Adventinė vakaronė ,,Nupinsiu advento vainiką“;
• Sveikatinimo renginys ,,Žiemą sportuosi – ligos nebijosi“
• Renginys. Knygos ,,Karališkojo tigro kailio apsiaustas‘‘ pristatymas kinų ir lietuvių kalba;
• Vakaronė ,,Atbėga elnias devyniaragis“;
• Adventinė vakaronė. Susitikimas su kunigu Benu Lyriu;
• Akcija ,,Kalėdų paštas“;
• Kūrybinių darbų paroda ,,Žiemos puokštė‘;
• Kūrybinių darbų paroda ,,Rudeniniai paveikslai“;
• Rytmetys ,,Žibintų šviesoje“;
• Renginys ,,Kas Svirnelyje gyvena?“;
• Renginys ,,Šokio fiesta – 2019“;
• Renginys ,,Iš tėvelių spintos“;
• Akcija ,,Žodžių upė mamai“;
• Šventė ,,Juda rankos, trepsi kojos ir visa šeima sportuoja“;
• Šeimos šventė ,,Smagu, kai visi kartu“;
• Akcija ,,Bėgimas su netradicinėmis priemonėmis“;
• Renginys ,,Saugokime žemę“.

Dalyvauta miesto ir respublikiniuose renginiuose, akcijose, parodose, projektuose:

• Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čipčipo, ripripo – 2019“;
• Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ 2019“;
• Respublikinis projektas ,,Skirtukas knygai”;
• Kūrybinių darbų paroda ,,Rudeniniai paveikslai’’;
• Kūrybinių darbų paroda ,,Rid rido margučiai’’;
• Tarptautinė kūrybinių darbų paroda ,,Atvirukas Lietuvai 2019”;
• Tarptautinė ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių darbų fotografijų ir jų aprašų paroda ,,Į pasaulį žiūriu kiek kitaip”;
• RIUKKPA inicijuota respublikinė akcija ,,Judrūs vaikai-gamtos draugai”;
• Kūrybinių darbų paroda ,,Gražiausi žodeliai ir darbeliai Lietuvai”;
• Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“;
• Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Raidelė prie raidelės susideda žodelis“;
• Meninio skaitymo konkursas ,,Mano gimtinė-Lietuva 2019“;
• Programa ,,Sportuojantis vaikas – sveikas vaikas‘‘;
• Piešinių paroda ,,Teismas mano akimis“;
• Netradicinis renginys ,,Protų mūšis“;
• Projektas ,,Mano senolių Kaunas“.

Organizuota pažintinių – mokomųjų, edukacinių išvykų:

• Edukacinė veikla Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje;
• Pažintinė ekskursija J.Vitkaus inžinerijos batalione;
• Pažintinė išvyka į rėminimo centrą;
• Pažintinė išvyka į Kauno Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčią;
• Išvyka į etninės kultūros centrą. Edukacinė veikla ,,Advento vainikas“;
• Išvyka į J.Vitkaus inžinerijos batalioną. Edukacinė veikla apie Lietuvos kariuomenę;
• Edukacinė veikla ,,Nariuotakojai darželyje“;
• Išvyka į LVA mokymų ir bandymų centrą;
• Mokomoji išvyka į prekybos centrą ,,LIDL‘‘;
• Pažintinė ekskursija į laisvalaikio ir pramogų centrą ,,MEGA‘‘;
• Edukacinė išvyka į ForumCinemas kino teatrą Akropolyje;
• Edukacinė veikla Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje;
• Pažintinė išvyka į Kalniečių parką;
• Edukacinė ekskursija į Lietuvos aklųjų biblioteką;
• Išvyka į Kalniečių biblioteką.
• Išvykos į Kauno lėlių teatrą;
• Vaikų piešinių akcija ,,Kaunas Jazz 2019“;
• Išvykos į Karo muziejų. Edukacinė veikla ,,Jaunasis karvedys“;
• Išvyka į Lietuvos aviacijos muziejų. Edukacinė veikla ,,Vaikai ir aviacija“;
• Išvyka į Mažąjį teatrą;
• Edukacinė veikla Kauno raj. Pyplių km.;
• Edukacinės veiklos Kauno tautinės kultūros centre;
• Edukacinė veikla Tado Ivanausko zoologijos muziejuje.

Prevenciniai – sveikatinimo renginiai, programos:
• ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo“, ,,Alkocholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ bei ,,Zipio draugai“ programų vykdymas;
• Akcija ,,Veiksmo savaitė be patyčių 2019“;
• Renginys ,,Kalėdinis futbolo turnyras“;
• Edukacinė veikla ,,Kepa kepa duoną stebuklingą“;
• Netradicinis edukacinis renginys – protų mūšis ,,Pažink, apsidairyk, keliauk“;
• Šventė ,,Aš ir mano draugai“;
• Programa ,,Sportuojantis vaikas – sveikas vaikas“;
• Edukacinė veikla ,,Sveikas vaikas – sveika ateitis“;
• Renginys ,,Šokio fiesta“;
• Šventė ,,Juda rankos, trepsi kojos ir visa šeima sportuoja“;
• Akcija ,,Bėgimas su netradicinėmis priemonėmis“;
• Renginys ,,Judu – sveikai gyvenu“;
• Sveikatinimo renginys ,,Žiemą sportuosi – sveikatą tausosi“;
• Edukacinė veikla Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje;
• Pažintinė ekskursija J.Vitkaus inžinerijos batalione;
• Dalyvavimas programoje ,,Sveikas vaikas-sveika ateitis“;
• Išvyka į Lietuvos aklųjų biblioteką, Kauno filialą. Edukacinė veikla skirta tarptautinei baltosios lazdelės dienai;
• Išvyka į Pyplių kaimą. Edukacinė programa ,,Kepa kepa stebuklingą duoną“;
• Renginys ,,Saugaus eismo pamoka“;
• Prevencinis renginys ,,Saugus miestas“.

 

2018 M.

Organizuoti projektai įstaigoje:

 

 • Projektas ,,Draugystės spalvos;
 • Projektas ,,Po gimtinės ąžuolais”;
 • Projektas ,,Tėvelių pasakos”;
 • Projektas ,,Skaitau su mama ir tėveliu”;
 • Projektas ,,Mūsų tėvelių profesijos”;

 

Organizuotos  atviros veiklos:

 

 • Atvira veikla ,,Aš pažįstu Lietuvą”;
   • Atvira veikla ,,Ryto žinios”;
   • Atvira veikla ,,Iš vabalų gyvenimo”;
   • Pravesta 10 atvirų veiklų, naudojant interaktyvią lentą SMART.

 

 

Organizuoti renginiai, parodos, akcijos įstaigoje:

 

 

 • Fotografijų paroda ,,Prikelkime gėles antram gyvenimui“;
 • Rudenėlio šventė ,,Auksinio rudenėlio pasaka“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Auksinio rudenėlio vaišės“;
 • Rytmetys ,,Mano tėvelių profesija“;
 • Popietė ,,Raidžių pasaulyje“;
 • Rugsėjo 1 – osios šventė ,,Aš ir mano draugai“;
 • Popietė ,,Kai aš mažas buvau“;
 • Vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo-2018“;
 • Šventė ,,Mes – viena didelė šeima“;
 • Šventė ,,Myliu mamą, mykiu tėtį“;
 • Šventė ,,Pavasario žiedai“;
 • Šventė ,,Lik sveikas, darželi“;
 • Renginys ,,Vaikų velykėlės“;
 • Renginys ,,Kaziuko mugė“;
 • Renginys ,,Lietuvai-100“;
 • Užgavėnių šventė ,,Žiema, bėk iš kiemo“;
 • Rytmetys ,,Trys karaliai“;
 • Renginys ,,Advento laukimas“;
 • Adventinė vakaronė ,,Nupinsiu advento vainiką“;
 • Adventinė vakaronė ,,Sodai, sodai leliumoj“;
 • Akcija ,,Netradicinė eglutė“;
 • 8 kalėdiniai renginiai;
 • Sporto šventė ,,Juda rankytės-trepsi kojytės“;
 • Sveikatinimo renginys ,,Sportuoju-sveikai gyvenu“.

 

 

Dalyvauta  miesto ir respublikiniuose renginiuose, akcijose, parodose, projektuose:

 

 • Projektas ,,Kubus gamtos mylėtojų klubas” III etapas;
 • Kauno m. vaikų kalėdinis giesmių festivalis ,,Išganytojas gimė Betliejuje“-2018;
 • Pilietinė iniciatyva ,,Gyvasis tautos žiedas“;
 • Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas ,,Giesmių giesmelė 2018“;
 • Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas ,,Eilėraštis Lietuvai“;
 • Paroda ,,Draugystės spalvos gimtinei“;
 • Festivalis ,,Pavasario dainų pynė-2018“;
 • Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2018“;
 • Projektas ,,Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“;
 • Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ 2018“;
 • Tarptautinė virtuali mokinių darbų paroda ,,Šimtašakis tautos medis“;
 • Renginys ,,Kur gyvena kalba“;
 • Orientavimosi sporto varžybos;
 • Festivalis ,,Dainuoju Lietuvai“;
 • Akcija ir fotografijų paroda ,,Žiemos mozaika -2018“;
 • Kauno miesto dainų šventė ,,Mano miestas“;
 • Paroda ,,Kelionė po Lietuvą“;
 • Edukacinė veikla ,,Padėk Žemei“;
 • Velykinių margučių paroda ,,Pavasario alėja“;
 • Respublikinis konkursas ,,Saugok Lietuvos gamtą-prikelk daiktą naujam gyvenimui“;
 • Akcija ,,Ji ne tik spalvota, ir ne tik žalia“;
 • Koliažų paroda ,,Dovana tau, Lietuva“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Pučiu ir kuriu“;
 • Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,100 gražiausių žodžių Lietuvai“;
 • Folkloro festivalis ,,Baltų raštai-2018“;
 • Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų tautosakos viktorina ,,Kai aš mažas buvau“;
 • Bėgimo varžybos ,,Greiti kaip vėjas“.

 

Organizuota  pažintinių – mokomųjų, edukacinių išvykų:

 • Edukacinė veikla Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje;
 • Pažintinė ekskursija Vitkaus inžinerijos batalione;
 • Edukacinė veikla Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje;
 • Pažintinė išvyka į Kalniečių parką;
 • Edukacinė -pažintinė išvyka į Garliavos šeimos kliniką;
 • Edukacinė ekskursija į Lietuvos aklųjų biblioteką;
 • Išvyka į Kauno l/d ,,Spindulėlis‘. Edukacinė veikla ,,Kur gyvena kalba?“;
 • Išvyka į Kauno sporto halę. Prevencinis renginys ,,Saugus miestas“;
 • Išvyka į Kalniečių biblioteką. Edukacinė veikla ,,Kur gyvena knygos?“;
 • Išvyka į Kauno lėlių teatro muziejų. Edukacinė programa ,,Ežiuko pasakų dirbtuvėlė“;
 • Išvyka į Kauno lėlių teatrą;
 • Edukacinė išvyka į Kauno apskrities VPK policijos valdybą. Renginys ,,Saugaus eismo pamoka“;
 • Dalyvavimas programoje ,,Sveikas vaikas-sveika ateitis“;
 • Vaikų piešinių akcija ,,Kaunas Jazz ant grindinio“;
 • Išvyka į Karo muziejų. Edukacinė veikla ,,Jaunasis karvedys“;
 • Edukacinė veikla P. Stulgos liet. tautinės muzikos instrumentų muziejuje;
 • Išvyka į Lietuvos aviacijos muziejų. Edukacinė veikla ,,Vaikai ir aviacija“;
 • Išvyka į Mažąjį teatrą;
 • Edukacinė veikla Kauno raj. Pyplių km.;
 • Edukacinės veiklos Kauno tautinės kultūros centre;
 • Edukacinė veikla Tado Ivanausko zoologijos muziejuje.

 

Prevenciniai – sveikatinimo renginiai, programos:

 • ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo“, ,,Alkocholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ bei ,,Zipio draugai“ programų vykdymas;
 • Akcija ,,Veiksmo savaitė be patyčių 2018“;
 • Edukacinė veikla ,,Ugnies tramdytojai“ . Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Mituvos g. 3;
 • Edukacinė veikla ,,Dantukų miestelis“, ,, Moku plauti rankytes“;
 • Sporto šventė ,,Juda rankytės-trepsi kojytės“;
 • Sveikatinimo renginys ,,Sportuoju-sveikai gyvenu“;
 • Edukacinė veikla  Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje;
 • Pažintinė ekskursija  J.Vitkaus inžinerijos batalione;
 • Dalyvavimas programoje ,,Sveikas vaikas-sveika ateitis“;
 • Išvyka į Lietuvos aklųjų biblioteką, Kauno filialą. Edukacinė veikla skirta tarptautinei baltosios lazdelės dienai;
 • Išvyka į Pyplių kaimą. Edukacinė programa ,,Kepa kepa stebuklingą duoną“;
 • Renginys ,,Saugaus eismo pamoka“;
 • Prevencinis renginys ,,Saugus miestas“.

2017 m.

Organizuoti projektai įstaigoje:

 • Projektas ,,Sugrįžtantys paukščiai“;
 • Projektas ,,Sveikatos daigeliai“;
 • Projektas ,,Nuo raidelių prie žodelių“;
 • Projektas ,,Po gimtinės ąžuolais“;
 • Projektas ,,Skaitau kartu su mama ir tėveliu“;
 • Projektas ,,Virė, virė košę“;
 • Projektas ,,Draugaukime kartu“;
 • Projektas ,,Kas Svirnelyje gyvena?”;
 • Projektas ,,Peliukų pasakos“;
 • Projektas ,,Poezijos dienos-2017“.

Organizuotos  atviros veiklos:

 • Atvira veikla ,,Vaidinu pasaką”;
 • Atvira veikla ,,Augsime sveiki”;
 • Atvira veikal ,,Linksma artikuliacinė mankšta”;
 • Atvira veikla ,,Lietuvių liaudies meno simbolika”;
 • Atvira veikla ,,Pasėsiu gėlytę”;
 • Atvira veikla ,,Vandens gyventojai“;
 • Atvira veikla ,,Pirštukų žaidimai“.

Organizuoti renginiai, edukacinės veiklos įstaigoje:

 • Rytmetys ,,Trys karaliai“;
 • Akcija ,,Netradicinė eglutė“;
 • Edukacinė veikla ,,Mano knygelės‘;
 • Renginys ,,Mano gimtinės spalvos“;
 • Maketų paroda ,,Mano gimtasis Kaunas“;
 • Nuotraukų, piešinių paroda ,,Žiemos linksmybės“;
 • Edukacinė valanda ,,Dantukų miestelis“;
 • Akcija ,,Mano spalvoti batukai“;
 • Renginys ,,Žemė myli mus kiekvieną“;
 • Renginys ,,Mažas piemenėlis – didis vargdienėlis“;
 • Renginys ,,Vaikų velykėlės-2017“;
 • Edukacinė veikla ,,Grožis ir gėris visada kartu“;
 • Edukacinė veikla ,,Velykiniai margučiai“;
 • Šventė ,,Mėgstamiausios pasakos rinkimai“;
 • Šeimos šventė ,,Žodžiai ir žiedai“;
 • Šventė ,,Pavasario žiedai“;
 • Šeimos šventė ,,Myliu mamą, myliu tėtį“;
 • Šventė ,,Lik sveikas, darželi!”;
 • Paroda ,,Žvilgsnis į spalvotą rudenį”;
 • Edukacinė popietė ,,Lopšinė vaikui”;
 • Renginys ,,Kalėdų senelio pasaka”;
 • Popietė ,,Miško žvėrelių pasaka”;
 • Adventinė vakaronė ,,Sodai, sodai leliumoj”;
 • Adventinė vakaronė ,,Nupinsiu advento vainiką”;
 • Metodinis renginys ,,Advento laukimas”;
 • Renginys ,,Kaziuko mugė 2017“;
 • Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip, čipo, rip, ripo-2017“;
 • Šventė ,,Lik sveikas, darželi!”;
 • Sporto šventė ,,Juda rankytės, trepsi kojytės“;
 • Užgavėnių šventė ,,Žiema, bėk iš kiemo!“;
 • Rugsėjo 1 – osios šventė;
 • Rudenėlio šventė ,,Ir vėl ruduo geltonu švarkeliu“;
 • Akcija ,,Veiksmo savaitė be patyčių 2017“.

Prevenciniai – sveikatinimo renginiai, programos:

 • ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo“, ,,Alkocholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ bei ,,Zipio draugai“ programų vykdymas;
 • Akcija ,,Veiksmo savaitė be patyčių 2017“;
 • Edukacinė veikla ,,Ugnies tramdytojai“ . Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Mituvos g. 3;
 • Edukacinė veikla ,,Dantukų miestelis“ . Atsakinga visuomenės sveikatos biuro specialistė Asta Bubinienė;
 • Sveikatinimo renginys ,,Žiemos linksmybės“;
 • Literatūrinė-edukacinė pamoka ,,Šaukšto Šmaukšto stalo akademija…“;
 • Atvira veikla ,,Augsime sveiki‘‘;
 • Sveikatingumo šventė ,,Aš minu dviratuku“;
 • Atvira veikla – inscenizacija ,,Vitaminų maištas“;
 • Sveikatingumo šventė ,,Juda rankytės, trepsi kojytės“;
 • Išvyka į Lietuvos aklųjų biblioteką, Kauno filialą. Edukacinė veikla skirta tarptautinei baltosios lazdelės dienai;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Daržovių vaišės“;
 • Išvyka į Pyplių kaimą. Edukacinė programa ,,Kepa kepa stebuklingą duoną“;
 • Išvyka į Kaunokurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą. Edukacinė veikla ,,Aš kitoks“;
 • Edukacinė veikla ,,Plaunu, plaunu rankutes“;
 • Vykdyta STEP programa įstaigos vaikų tėveliams. Užsiėmimų organizatorė STEP programos vadovė A.Kerpaitė.

Organizuotos parodos, renginiai miesto mastu:

 • Edukacinės veiklos ,,Aš kitoks“ organizavimas su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ugdytiniais bei pedagogais;
 • Atvirukų paroda ,,Medelio gyvenimas“;
 • Nuotraukų paroda ,,Žvilgsnis į spalvotą rudenį“;
 • Kūrybinė – edukacinė veikla ,,Lapų paveikslai“;
 • Muzikinė pamoka ,,Su muzika vienu ritmu“;
 • Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2017“;
 • SUP vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Linksmosios raidelės“. Lietuvos aklųjų biblioteka;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Mano vardo pirmoji raidė“.  Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Organizuota  pažintinių – mokomųjų, edukacinių išvykų:

 • Edukacinė veikla Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje;
 • Išvyka į MTTC telefonų centrą. Edukacinė veikla;
 • Išvyka į Lietuvos aklųjų biblioteką. Edukacinė veikla, skirta tarptautinei baltosios lazdelės dienai;
 • Edukacinė veikla kūrybinės raiškos studijoje ,,Žali burtai“;
 • Išvyka į Kauno botanikos sodą. Edukacinė veikla;
 • Išvyka į šokolado fabriką. Edukacinė veikla ,,Šokolado gamyba ir degustacija“;
 • Išvyka į Kauno Kamerinį teatrą;
 • Išvyka į J.Vitkaus inžinerijos batalioną;
 • Edukacinė veikla Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje;
 • Edukacinė veikla Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje;
 • Ekskursija į Kalniečių parką;
 • Pažintinė išvyka į J. Matulaičio bažnyčią;
 • Išvyka į Kauno valstybinį lėlių teatrą;
 • Edukacinė veikla vaikų literatūros muziejuje;
 • Pažintinė išvyka į Kauno velnių muziejų;
 • Pažintinė išvyka į Kauno senamiestį;
 • Edukacinė veikla Kauno raj. Pyplių km.;
 • Edukacinės veiklos Kauno tautinės kultūros centre;
 • Pažintinė ekskursija į UAB Kauno ,,Švarą“;
 • Išvyka į Lietuvos aviacijos muziejų. Edukacinė veikla;
 • Pažintinė išvyka į ,,Skinijos“ kojinių fabriką;
 • Išvyka į Lietuvos švietimo istorijos muziejų. Edukacinė veikla.

Dalyvauta  miesto ir respublikiniuose renginiuose, akcijose, parodose, projektuose:

 • Kauno miesto vaikų folkloro ansamblių Advento vakaras ,,SODZINO BROLIS OBELĖLĮ”. Kauno Palemono gimnazija;
 • Kauno miesto renginys ,,Teatro dienelės vaikų darželiuose – 2017“. Kauno l/d ,,Žvangutis” ;
 • Stendinių pranešimų paroda ,,Žiemos linksmybės”. KPKC;
 • VDU Kauno botanikos sodo renginys ,,Kalėdinių eglučių puošimo šventė”;
 • Paroda ,,Aš minu dviratuku-2017”. V.Kudirkos viešoji biblioteka;
 • Renginys – Kiemo teatro šventė ,,Svajonių aitvarai”. Juozo Grušo memorialinis muziejus;
 • Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2017“. Kauno m. Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius;
 • Respublikinė veiksmo savaitė „Be patyčių 2017“. Vaikų linija;
 • Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas ,,Giesmių Giesmelė – 2016”. Vytauto Didžiojo Universiteto Rasos gimnazija;
 • Projektas ,,Aš noriu muziką nupiešti”. Juozo Naujalio muzikos gimnazija;
 • Mažasis poezijos skaitovų sąskrydis ,,Vaikystės sparnai-2017”. Kauno l/d ,,Vyturėlis”;
 • Konkursas paroda ,,Pavasario alėja”. Visuomeninė organizacija ,,Vieningas Kaunas”;
 • Muzikinis projektas ,,Mano muzika-Tau, Tėvyne”. Kauno l/d. ,,Gandriukas”;
 • Projektas ,,Mūsų šalies genijus vaiko akimis” Kauno l/d ,,Pasaka”;
 • Projektas ,,Draugauti smagu” Kauno l/d ,,Kodėlčiukas”;
 • Renginys ,,Saugiau judu, sveikas esu” Kauno l/d ,,Kodėlčiukas”;
 • Paroda „Mums raidelės šypsosi“ Lietuvos aklųjų biblioteka. Kauno padalinys;
 • Respublikinis projektas ,,Snaigių puota“ Švenčionių rajono savivaldybė. Nalšios muziejus;
 • Koncertas ,,Pabūkime kartu“ Kauno m. ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugija;
 • Projektas ,,Neatrasta grybų karalystė“ Kauno l/d ,,Nežiniukas“;
 • Konkursas „Mano šviesoforas“ Kauno m. Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;
 • Respublikinė koliažų ir maketų paroda ,,Piliakalnio paslaptis“ Kauno moksleivių techninės kūrybos centras;
 • Projektas ,,Meikė Tėvynei mažoj širdelėj”. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija;
 • Skaitovų sąskrydis ,,Vaikystės sparnai” Kauno L/d ,,Vyturėlis”;
 • Projektas ,,Kupolėle rože, kupolyte – 2017” Kauno l/d ,,Šermukšnėlis”;
 • Festivalis ,,Pavasario dainų pynė” Kauno l./d. ,,Pušynėlis”;
 • Šaškių turnyras ,,Trolių šaškių vajus…2017” Kauno l/d ,,Želmenėlis”;
 • Projektas ,,Šaltas vėjas draugystei nebaisus”2017 m. Kauno l/d ,,Gandriukas”;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Mano vardo pirmoji raidė“ Padėka. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka;
 • Dalyvauta ,,Kubuš gamtos mylėtojų klubas“ III programos leidime. Uždaroji akcinė bendrovė ,,Osama”.

2016 m.

 

Organizuoti projektai įstaigoje:

 • Projektas ,,Piešiu su šeima”;
 • Projektas ,,Laiško kelionė”;
 • Projektas ,,Seku, seku pasaką”;
 • Projektas ,,Pažinkime Lietuvą”;
 • Projektas ,,Virė, virė košę”;
 • Projektas ,,Kur švara-ten sveikata”;
 • Projektas ,,Mano spalvotas ruduo”.

 

Organizuotos  atviros veiklos:

 • Atvira veikla ,, Žodis, muzika, jausmas”;
   • Atvira veikla ,,Mano darbeliai gamtoje”;
   • Atvira veikla ,,Vaidinu pasaką”;
   • Atvira veikla ,,Laikrodis”;
   • Atvira veikla ,,Mano Tėvynė”.

 

Organizuoti renginiai, edukacinės veiklos įstaigoje:

 • Rytmetys ,,Trys karaliai“;
 • Sveikatinimo diena ,,Žaisk ir sportuok lauke“;
 • Smagu keliauti dviračiu 2015“;
 • Renginys ,,Mažas piemenėlis – didis vargdienėlis“;
 • Renginys ,,Poezijos diena-2016“;
 • Renginys ,,Vaikų velykėlės-2016“;
 • Renginys ,,Čia aš gimiau, čia aš augau“;
 • Renginys ,,Kaziuko mugė“;
 • Viktorina ,,Po gimtinės ąžuolais“;
 • Edukacinė veikla ,,Kad gyvenčiau saugiai“;
 • Edukacinė veikla ,,Juokiasi sveiki dantukai“;
 • Šventė ,,Pavasario žiedai“;
 • Šventė ,,Šypsenos ir gėlės, Jums“;
 • Popietė ,,Pabūkime kartu“;
 • Šventė ,,Dovana šeimai“;
 • Šventė ,,Myliu mamą, myliu tėtį“;
 • Edukacinė veikla ,,Mano mamos pasakos“;
 • Vakaronė ,,Mama, tėtis ir aš“;
 • Edukacinė veikla ,,Kirpėjo profesija“;
 • Sveikatingumo šventė ,,Lenktyniauk su vėju“;
 • Meninė pramoga ,,Spalvų vestuvės“;
 • Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip, čipo, rip, ripo“;
 • Šventė ,,Lik sveikas, darželi!”;
 • Sporto šventė ,,Juda rankytės, trepsi kojytės“;
 • Šventė ,,Graži mūsų šeimynėlė“;
 • Edukacinė veikla ,,Mus kalbina knygos lapeliai“;
 • Edukacinė veikla ,,Rudeninis madų šou“;
 • Akcija ,,Dieną pradedu mankšta“;
 • Popietė ,,Raidelių vakaronė“;
 • Adventinė vakaronė ,,Keturios advento žvakutės“;
 • Rytmetys ,,Nykštukų puota”;
 • Popietė ,,Šventinė puota”;
 • Kalėdinė pasaka ,,Sniego laiškanešys”;
 • Rytmetys ,,Advento belaukiant”;
 • Užgavėnių šventė ,,Žiema, bėk iš kiemo!“;
 • Rugsėjo 1 – osios šventė;
 • Rudenėlio šventė ,,Ir vėl ruduo geltonu švarkeliu“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Rudeninė puokštė“;
 • Akcija ,,Veiksmo savaitė be patyčių 2016“;
 • Renginys ,,Lik sveikas, darželi“;
 • Šventė ,,Juda rankytės – trepsi kojytės;
 • Fotografijų paroda ,,Kas Svirnelyje gyvena?“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Mūsų žemė apvali“.

 

Organizuotos parodos, renginiai miesto mastu:

 • Apvalaus stalo diskusija ,,Motyvuojančios aplinkos įtaka aktyviam vaikų komunikavimo ir socialinių gebėjimų ugdymui“;
 • SUP vaikų ir jų draugų kūrybinių darbų paroda ,,Vaikiškas sapnų pasaulis“;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Darni šeima, laimingas vaikas“;
 • Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2016“.

 

Organizuota  pažintinių – mokomųjų, edukacinių išvykų:

 • Edukacinė veikla UAB ,,A. Jakelio žvakės“ fabrike;
 • Edukacinė veikla Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje;
 • Edukacinė veikla ,,Skrydžio“ bibliotekoje;
 • Edukacinė veikla Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje;
 • Edukacinė veikla Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje;
 • Ekskursija į Kalniečių parką;
 • Išvyka į Kalniečių biblioteką, edukacinė veikla;
 • Pažintinė išvyka į J. Matulaičio bažnyčią;
 • Išvyka į Kauno valstybinį lėlių teatrą;
 • Išvyka į Naujalio muzikos gimnaziją;
 • Edukacinė veikla Vaikų literatūros muziejuje;
 • Pažintinė išvyka į Kauno Mažąjį teatrą;
 • Edukacinė veikla vaikų literatūros muziejuje;
 • Pažintinė išvyka į Kauno velnių muziejų;
 • Pažintinė išvyka į zoologijos sodą;
 • Pažintinė išvyka į Kauno senamiestį;
 • Edukacinė veikla Kauno raj. Pyplių km.;
 • Edukacinės veiklos Kauno tautinės kultūros centre;
 • Edukacinė veikla Kauno VII forte;
 • Edukacinė veikla Jaunųjų turistų centre;
 • Pažintinė išvyka į Dainavos policijos komisariatą;
 • Pažintinė ekskursija į UAB Kauno ,,Švarą“;
 • Pažintinė išvyka į Kauno centrinį paštą;
 • Pažintinė išvyka į ,,Skinijos“ kojinių fabriką.

Dalyvauta  miesto ir respublikiniuose renginiuose, akcijose, parodose, projektuose:

 • Kauno miesto vaikų folkloro ansamblių Advento vakaras ,,SODZINO BROLIS OBELĖLĮ”. Kauno Palemono gimnazija;
 • Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ir Lietuvos Futbolo Federacijos projekto renginys ,,Kalėdinis futboliukas 2016”. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla;
 • VIII tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,BALTŲ RAŠTAI -2016”. Kauno tautinės kultūros centras;
 • Kauno miesto mokinių kilnojamoji kūrybinių darbų paroda ,,Etno ženklai vaikų kūryboje”. Kauno tautinės kultūros centras;
 • Paroda ,,Išradingi darbeliai maloniam skaitymui”. ,,Skrydžio” biblioteka;
 • Kauno ikimokyklinio ir pradinių klasių mokytojų metodinių priemonių paroda ,,Žaisk ir sportuok lauke”. KPKC ;
 • Kūrybinių darbų paroda ,,Tau, mano Mama”. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka;
 • Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2016“. Kauno m. Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius;
 • Kauno miesto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių mokinių akcija ,, Dieną pradedu mankšta”. KPKC;
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų darbelių paroda ,,Vaikiškas sapnų pasaulis”. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka;
 • Paroda „Po pasakos sparnu“. Kauno Panemunės l/d;
 • Paroda „Skirtukas knygoms“. „Skrydžio“ biblioteka;
 • Piešinių paroda „Išganytojas gimė Betliejuje“. Viešoji įstaiga, Kauno vaikų darželis „Rytmetys“;
 • Paroda „Linksmi pirštukai ir delniukai“. Kauno l/d ,,Kodėlčiukas“;
 • Piešinių konkursas „Su atšvaitu saugiau“. Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;
 • Žiemos mozaika 2016 „Džiaugsmas kurti“. Kauno l/d ,,Vaivorykštė“;
 • Respublikinė veiksmo savaitė „Be patyčių 2016“, akcija „Mes draugaujam“. Vaikų linija;
 • Akcija ,,Gilė”. Lietuvos zoologijos sodas;
 • Paroda ,,Žvilgsnis į spalvotą rudenį”. Kauno m. Savivaldybės administracijos filialas, Žaliakalnio seniūnija;
 • Edukacinė valanda ,,Apie tikrą draugystę”. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka;
 • Piešinių paroda – konkursas ,,Rudenėlio spalvos”. Kauno moksleivių aplinkotyros centras;
 • Festivalis ,,Pavasario dainų pynė”. Kauno l/d ,,Pušynėlis”;
 • Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas ,,Giesmių Giesmelė – 2016”. Vytauto Didžiojo Universiteto Rasos gimnazija;
 • Projektas ,,Aš noriu muziką nupiešti”. Juozo Naujalio muzikos gimnazija;
 • Mažasis poezijos skaitovų sąskrydis ,,Vaikystės sparnai-2016”. Kauno l/d ,,Vyturėlis”;
 • Koncertas ,,Iš visos širdies”. Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugija;
 • Projektas ,,Linksma ir smagu su tikru draugu”. Kauno l/d ,,Spindulėlis”;
 • Projektas ,,Šaltas vėjas draugystei nebaisus”. Kauno l/d ,,Gandriukas”;
 • Konkursas paroda ,,Pavasario alėja”. Visuomeninė organizacija ,,Vieningas Kaunas”;
 • Kalėdinių giesmių festivalis ,,Išganytojas gimė Betliejuje-2016”. Kauno savivaldybės administracijos švietimo skyrius.