Duomenys kaupiami ir
saugomi juridinių asmenų
registre, kodas 191638647

Kodėlčiuko archyvas
Kodėlčiuko archyvas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai
Partneriai

Naujienos

Mamytė                                                                                                                                                                                                
Kas paleido kaip margą drugelį
Mane žemės žieduos paskraidyti,
Kas pasaulin nežinomą kelią
Man parodė? – Mamytė, mamytė!

Kas perdien su manim nepailsus
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė
Per svajonių ir pasakų tiltus
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!

Kas šiltais patalėliais paklojo
Man sapnų tų gražiųjų lovytę,
Kas kaip angelas sargas rymojo
Per naktis prie manęs? – Ji – mamytė!

(Vytė Nemunėlis)

Motinystė – tai menas išmokyti gyvenimo meno. Ačiū, Jums, už gyvenimo pamokas!

Būkite laimingos, mylimos ir mylinčios, brangiosios Mamos!

 

Gegužės 6–10 dienomis nuo 10 iki 18 valandos Kauno ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-darželiuose ir kitose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vyks atvirų durų dienos „Darželiai kviečia“. Kviečiame šeimas, namuose auginančias mažamečius vaikus, pasinaudoti puikia proga parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą. Adresus galite sužinoti ir informacijos apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą surasti Kauno miesto savivaldybės internetinės svetainės skyrelyje  Švietimas“ (http://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-seimoms-auginancioms-ikimokyklinio-amziaus-vaikus/).

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jis pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 5 metai, t. y. gim. 2019 m. iki balandžio 30 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (t. y. gim. 2018 m.).

Raginame tokio amžiaus namuose ugdomų vaikų tėvus (globėjus) iki gegužės pabaigos pateikti prašymus švietimo įstaigoms, turinčioms priešmokyklines grupes. Tokios grupės veikia visose Kauno ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose-darželiuose, taip pat kai kuriose bendrojo ugdymo mokyklose. Kadangi priešmokyklinį ugdymą remia valstybė, ugdymas šiose grupėse yra nemokamas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Balandžio 10 dieną Kauno Kalniečių parke su ,,Kiškučių” ir ,,Bitučių” grupėmis vykdėme  akciją ,,Judrūs vaikai – gamtos draugai”. Akcijos metu atlikome mankštą su muzika, žaidėme judriuosius žaidimus, gražinome aplinką – rinkome šiūkšles ir jas rūšiavome,  kūrėme mandalas iš antrinių žaliavų. Skatinome vaikus ne tik rūpintis ir tausoti gamtą, bet ir būti fiziškai aktyviais.

2024-04-16, 18 d. ,,Obuoliukų” gr. mažieji aktoriai ir mokytoja Ramutė Saganavičienė lopšelio-darželio bendruomenei vaidino pasaką ,,Boružė Liputė”. Dėkojame jauniesiems aktoriams ir mokytojai Ramutei. Šaunuoliai!!!

ATVIRŲ DURŲ DIENOS ,,DARŽELIAI KVIEČIA“

Balandžio 15-19 dienomis nuo 9 iki 16 valandos Kauno lopšelyje-darželyje ,,Svirnelis“ (S.Lozoraičio g. 24 ir Raštikio g. 21) vyks atvirų durų dienos ,,Darželiai kviečia“. Galėsite susipažinti su ugdymuisi skirtomis erdvėmis, darželio bendruomene bei įsitikinti, kad čia puiki vieta Jūsų vaikui augti ir ugdytis.

Kviečiame būsimų ugdytinių tėvelius (globėjus, rūpintojus), kurių vaikučiai lankys darželį nuo 2024-09-01 šių metų balandžio 16 d. 16.00 val. į lopšelyje-darželyje ,,Svirnelis“ (S.Lozoraičio g. 24) organizuojamą susitikimą, kuris vyks įstaigos salėje. Susitikimo metu supažindinsime su darželio vidine ir išorine aplinka, aptarsime adaptaciją lopšelyje, vaikų dienotvarkę bei kitą svarbią informaciją, padėsiančią lengviau pradėti naujus mokslo metus. Susitikimas organizuojamas tik tėveliams, t.y. atvykti be vaikučių.

Laukiame Jūsų! Administracija

Besimokanti, nuolat tobulėjanti, plėtojanti įtraukiojo ugdymo idėjas, etnokultūrinį ugdymą, atvira naujovėms ikimokyklinė įstaiga, kurianti sąlyga sveikai ir laimingai vaikystei, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius,

kviečia vaikučius nuo 6 mėnesių iki 6 metų ugdytis Kauno lopšelyje – darželyje ,,Svirnelis“,

kurio bendruomenė vadovaujasi filosofija

„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus“ (O. Vaildas)

Mes siūlome:

Nuo 2024-09-01 įstaigoje bus atidaryta viena grupė vaikams nuo 6 mėn. iki 1 metų. Grupė dirbs nuo 8.00-12.00 val., be maitinimo. Vaikučių skaičius grupėje – ne daugiau kaip 6. Mažuosius vienu metu prižiūrės ir ugdys dvi mokytojos bei viena ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;

 • Profesionalią pedagogų komandą;
 • Tikslingą vaikų gabumų ugdymą ir sudarytas galimybes dalyvauti įvairiuose konkursuose, varžybose, projektuose ir kt.;
 • Dėmesį kiekvienam vaikui;
 • Kokybišką švietimo pagalbą (logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo);
 • Saugią aplinką;
 • Vidaus erdvėse įrengti sensorinis bei laisvalaikio (dailės-menų) kambariai;
 • Lauko erdvėse įkurtas sodo/daržo zonas, lauko grupes, sporto aikštes krepšiniui bei futbolui, sveikatingumo taką ir kt.);
 • Neformaliojo švietimo užsiėmimus (krepšinio, futbolo, anglų kalbos);
 • Dailės, sporto, šokio, muzikos užsiėmimus (nemokamai);
 • Tėvų poreikiams pritaikytą grupių darbo laiką;
 • Sveikatai palankų vaikų maitinimą.

Darželis yra strategiškai patogioje ir gražioje Kauno Žaliakalnio rajono vietoje, puikus susisiekimas su visais Kauno miesto rajonais. Adresas: S. Lozoraičio g. 24 ir Raštikio g. 21.

Šiuo metu dar turime laisvų vietų ir kviečiame vaikučius nuo 6 mėnesių iki 6 metų įsijungti į mūsų kolektyvą.

Daugiau informacijos tel. 8 37 31 17 35, 8 37 31 39 3

NUO KOKIO AMŽIAUS VAIKAI NUO 2024 M. RUGSĖJO 1 D. PRIIMAMI UGDYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ?

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 5 metai, t. y. gim. 2019 m. iki balandžio 30 dienos.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (t. y. gim. 2018 m.).

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau vaikui, gim. 2019 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Tokiu atveju prieš priimdami sprendimą vaiko tėvai (globėjai) privalo kreiptis į Kauno pedagoginę psichologinę tarnybą (A. Mickevičiaus g. 54, Kaunas) dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Jis atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d., tačiau registruotis tėvai (globėjai) raginami iš anksto tel. (+370 37) 42 32 84 nuo balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 15 dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).

Jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus, vadovaujantis LR švietimo įstatymu, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu ir Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu.

Kovo – balandžio mėn. švietimo pagalbos specialistės ,,Žvirbliukų‘‘ grupėje vykdė projektą ,,Mes panašūs, bet skirtingi‘‘, kurio tikslas – ugdyti skirtingų gebėjimų ugdytinių pozityvius tarpusavio santykius, grįstus draugiškumu, tolerancija ir supratingumu. Organizuota tinklaveika su Žaliakalnio lopšelio-darželio vaikais, išvykos į KKNUC, Lietuvos audiosensorinę biblioteką, Kauno padalinį. Šioje projektinėje veikloje puoselėjami vaikų kalbiniai, kūrybiniai, pažintiniai bei socialiniai gebėjimai.

Priešmokyklinio ugdymo grupės: ,,Bitučių“, „Kiškučių“ ir „Kodėlčiukų“ dalyvauja Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro organizuojamame projekte ,,Pažinkime gestų kalbą”, kurio tikslas – plėsti vaikų ir pedagogų žinias apie gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą.

Balandžio 08 d. ir balandžio 10 d. projekto dalyvius aplankė KKNUC ikimokyklinės ugdymo grupės ,,Meškučiai” vaikai ir 2 klasės mokiniai su mokytojomis. Mokytojos papasakojo ugdytiniams apie klausos sutrikimo lygius, klausos matavimo vienetus, klausos aparatus, gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą. Edukacinės veiklos metu ugdytiniai grupelėse mokėsi gestų kalbos, daktilinės abėcėlės, žaidė žaidimą ,,Dvyniai”, atliko Kahoot užduotis planšetėse, klausėsi 2 klasės mokinių imituojamos dainos gestų kalba.

,,Bitučių“, „Kiškučių“ ir „Kodėlčiukų“ grupių vaikai gavo užduotį: iki gegužės 24 d. vyksiančio baigiamojo renginio išmokti gestų kalba imituoti pasirinktą dainelę, pagal KKNUC mokytojų parengtą metodinę priemonę.

 

Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikiname visus  su Šv.Velykom!

Darželio administracija

,,Bitučių” ir ,,Žiogelių” gr. bendruomenių velykiniai edukaciniai renginiai ,,Velykelos raduolalos”