Duomenys kaupiami ir
saugomi juridinių asmenų
registre, kodas 191638647

Kodėlčiuko archyvas

Kodėlčiuko archyvas

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Partneriai

Partneriai

ATVIRŲ DURŲ DIENOS ,,DARŽELIAI KVIEČIA“

Balandžio 15-19 dienomis nuo 9 iki 16 valandos Kauno lopšelyje-darželyje ,,Svirnelis“ (S.Lozoraičio g. 24 ir Raštikio g. 21) vyks atvirų durų dienos ,,Darželiai kviečia“. Galėsite susipažinti su ugdymuisi skirtomis erdvėmis, darželio bendruomene bei įsitikinti, kad čia puiki vieta Jūsų vaikui augti ir ugdytis.

Kviečiame būsimų ugdytinių tėvelius (globėjus, rūpintojus), kurių vaikučiai lankys darželį nuo 2024-09-01 šių metų balandžio 16 d. 16.00 val. į lopšelyje-darželyje ,,Svirnelis“ (S.Lozoraičio g. 24) organizuojamą susitikimą, kuris vyks įstaigos salėje. Susitikimo metu supažindinsime su darželio vidine ir išorine aplinka, aptarsime adaptaciją lopšelyje, vaikų dienotvarkę bei kitą svarbią informaciją, padėsiančią lengviau pradėti naujus mokslo metus. Susitikimas organizuojamas tik tėveliams, t.y. atvykti be vaikučių.

Laukiame Jūsų! Administracija

Besimokanti, nuolat tobulėjanti, plėtojanti įtraukiojo ugdymo idėjas, etnokultūrinį ugdymą, atvira naujovėms ikimokyklinė įstaiga, kurianti sąlyga sveikai ir laimingai vaikystei, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius,

kviečia vaikučius nuo 6 mėnesių iki 6 metų ugdytis Kauno lopšelyje – darželyje ,,Svirnelis“,

kurio bendruomenė vadovaujasi filosofija

„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus“ (O. Vaildas)

Mes siūlome:

Nuo 2024-09-01 įstaigoje bus atidaryta viena grupė vaikams nuo 6 mėn. iki 1 metų. Grupė dirbs nuo 8.00-12.00 val., be maitinimo. Vaikučių skaičius grupėje – ne daugiau kaip 6. Mažuosius vienu metu prižiūrės ir ugdys dvi mokytojos bei viena ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;

 • Profesionalią pedagogų komandą;
 • Tikslingą vaikų gabumų ugdymą ir sudarytas galimybes dalyvauti įvairiuose konkursuose, varžybose, projektuose ir kt.;
 • Dėmesį kiekvienam vaikui;
 • Kokybišką švietimo pagalbą (logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo);
 • Saugią aplinką;
 • Vidaus erdvėse įrengti sensorinis bei laisvalaikio (dailės-menų) kambariai;
 • Lauko erdvėse įkurtas sodo/daržo zonas, lauko grupes, sporto aikštes krepšiniui bei futbolui, sveikatingumo taką ir kt.);
 • Neformaliojo švietimo užsiėmimus (krepšinio, futbolo, anglų kalbos);
 • Dailės, sporto, šokio, muzikos užsiėmimus (nemokamai);
 • Tėvų poreikiams pritaikytą grupių darbo laiką;
 • Sveikatai palankų vaikų maitinimą.

Darželis yra strategiškai patogioje ir gražioje Kauno Žaliakalnio rajono vietoje, puikus susisiekimas su visais Kauno miesto rajonais. Adresas: S. Lozoraičio g. 24 ir Raštikio g. 21.

Šiuo metu dar turime laisvų vietų ir kviečiame vaikučius nuo 6 mėnesių iki 6 metų įsijungti į mūsų kolektyvą.

Daugiau informacijos tel. 8 37 31 17 35, 8 37 31 39 3

NUO KOKIO AMŽIAUS VAIKAI NUO 2024 M. RUGSĖJO 1 D. PRIIMAMI UGDYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ?

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 5 metai, t. y. gim. 2019 m. iki balandžio 30 dienos.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (t. y. gim. 2018 m.).

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau vaikui, gim. 2019 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Tokiu atveju prieš priimdami sprendimą vaiko tėvai (globėjai) privalo kreiptis į Kauno pedagoginę psichologinę tarnybą (A. Mickevičiaus g. 54, Kaunas) dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Jis atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d., tačiau registruotis tėvai (globėjai) raginami iš anksto tel. (+370 37) 42 32 84 nuo balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 15 dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).

Jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus, vadovaujantis LR švietimo įstatymu, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu ir Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu.

Kovo – balandžio mėn. švietimo pagalbos specialistės ,,Žvirbliukų‘‘ grupėje vykdė projektą ,,Mes panašūs, bet skirtingi‘‘, kurio tikslas – ugdyti skirtingų gebėjimų ugdytinių pozityvius tarpusavio santykius, grįstus draugiškumu, tolerancija ir supratingumu. Organizuota tinklaveika su Žaliakalnio lopšelio-darželio vaikais, išvykos į KKNUC, Lietuvos audiosensorinę biblioteką, Kauno padalinį. Šioje projektinėje veikloje puoselėjami vaikų kalbiniai, kūrybiniai, pažintiniai bei socialiniai gebėjimai.

Priešmokyklinio ugdymo grupės: ,,Bitučių“, „Kiškučių“ ir „Kodėlčiukų“ dalyvauja Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro organizuojamame projekte ,,Pažinkime gestų kalbą”, kurio tikslas – plėsti vaikų ir pedagogų žinias apie gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą.

Balandžio 08 d. ir balandžio 10 d. projekto dalyvius aplankė KKNUC ikimokyklinės ugdymo grupės ,,Meškučiai” vaikai ir 2 klasės mokiniai su mokytojomis. Mokytojos papasakojo ugdytiniams apie klausos sutrikimo lygius, klausos matavimo vienetus, klausos aparatus, gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą. Edukacinės veiklos metu ugdytiniai grupelėse mokėsi gestų kalbos, daktilinės abėcėlės, žaidė žaidimą ,,Dvyniai”, atliko Kahoot užduotis planšetėse, klausėsi 2 klasės mokinių imituojamos dainos gestų kalba.

,,Bitučių“, „Kiškučių“ ir „Kodėlčiukų“ grupių vaikai gavo užduotį: iki gegužės 24 d. vyksiančio baigiamojo renginio išmokti gestų kalba imituoti pasirinktą dainelę, pagal KKNUC mokytojų parengtą metodinę priemonę.

 

Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikiname visus  su Šv.Velykom!

Darželio administracija

,,Bitučių” ir ,,Žiogelių” gr. bendruomenių velykiniai edukaciniai renginiai ,,Velykelos raduolalos”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su prasidedančiu  saulėtu  pavasariu,  įstaigoje  vyko Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti,  skatinantis  vaikus  sportiškai išreikšti meilę Lietuvai, žaidžiant trikrepšį.

 

 

 

Šių metų vasario 19 – kovo 22 dienomis mūsų įstaigoje buvo organizuojamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų projektas ,,STEAM šeimos ritmu”. Šio projekto tikslas –  pasitelkiant STEAM ugdymo metodą ugdyti vaikų estetinio suvokimo, meninės raiškos, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo, emocijų suvokimo, raiškos ir inžinerinius gebėjimus. Labai nudžiugino, į projektą, aktyviai įsitraukę ugdytinių tėveliai, kurie su vaikais kūrė įvairiausius muzikinius instrumentus, fotografavosi ir siuntė mums nuotraukas, dalinosi savo idėjomis ir kūrybiškai veikė kartu su vaikais.
Projektą organizavo meninio ugdymo mokytoja Ignė Elena Bulbenko, mokytojos: Sigita Žitinevičienė, Jolanta Ravinskienė ir Jūratė Petravičienė.
Projektas buvo įgyvendinamas etapais:
 • Muzikinių instrumentų gamyba iš antrinių žaliavų grupėje su mokytojomis ir namuose su tėveliais;
 • Muzikinių instrumentų paroda įstaigos salėje;
 • Fotosesija su pagamintais instrumentais;
 • Nuotraukų iš fotosesijos paroda įstaigos erdvėse;
 • Grojimas – improvizacijos, pritariant savo pagamintais instrumentais.

Projekto metu buvo sukurtos dvi metodinės priemonės:

 • Muzikiniai instrumentai;
 • Interaktyvi knyga ,,STEAM šeimos ritmu”.

https://read.bookcreator.com/Oga8pPcazUedqmRTntgvcec17wR2/EagYHdjYSHuQ4gFoEGEGwQ/tcYN-H91TfGQEDf_tQAtSQ

 

Žemės diena – diena, kai kasmet kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose.

2024-04-20 dieną „Varpelių“ ir „Kodėlčiukų“ grupės ugdytiniai paminėjo žemės dieną renginyje „Paukščiai, žemės giesmininkai”. Vaikai aktyviai atsakinėjo į draugų užduotus klausimus, paminėjo kaip reikia saugoti žemės turtus, kuo naudingi mūsų žemei paukšteliai, minė mįsles, imitavo paukščių pamėgdžiojimus, dainavo dainas apie giesmininkus, o savo mažuosius draugus iš ,,Smalsučių” ir ,,Drugelių” grupių pamokė žaisti žaidimus ,,Gegutėlė” ir ,,Gužutis.” Renginio metu organizuota tinklaveika su lopšeliu – darželiu ,,Pelėdžiukas”, ,,Gandriuko“ ir ,,Pelėdžiuko mokykla“ gr. ugdytiniais ir mokytojomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-04-15 dieną ,,Bitučių” ir ,,Kiškučių” gr. ugdytiniai dalyvavo organizuotame bendradarbiavimo  projekte ,,Čiulba ulba paukštužėliai” lopšelyje – darželyje ,,Pelėdžiukas”, ,,Gandriuko“ ir ,,Pelėdžiuko mokykla“ gr. ugdytiniais ir mokytojomis.

 

 

 

 

1 2 3 15